سیستم VRF

سیستم‌های VRF یک گزینه مناسب برای کنترل دما و رطوبت در ساختمان‌های بلندمرتبه هستند. این سیستم‌ها می‌توانند با تنظیم ظرفیت خود بر اساس نیاز محیط، مصرف انرژی را کاهش دهند و محیطی راحت و مطلوب برای کاربر ایجاد کنند.
سیستم‌های VRF یک گزینه مناسب برای کنترل دما و رطوبت در ساختمان‌های بلندمرتبه هستند. این سیستم‌ها می‌توانند با تنظیم ظرفیت خود بر اساس نیاز محیط، مصرف انرژی را کاهش دهند و محیطی راحت و مطلوب برای کاربر ایجاد کنند.